Όροι χρήσεως

Καλώς ήρθατε στο www.e-paideiashop.gr

Σας παρακαλούμε, πριν περιηγηθείτε στις σελίδες μας, να διαβάσετε τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας προς όλους τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όροι Χρήσης

Το e-paideiashop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης σχολικών ειδών και είδη γραφείου μέσω του Διαδικτύου που εδρεύει στο Χαλάνδρι, στην οδό Ηρακλείτου 61, Τ.Κ. 15238, στην Αθήνα. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-paideiashop.gr Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-paideiashop.gr.

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Το e-paideiashop.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

1.Όροι της σύμβασης Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-paideiashop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιοί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-paideiashop.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αλλαγή των όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη γίνει.

2.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα Το e-paideiashop.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3.Ευθύνη του Χρήστη Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

4.Περιορισμός ευθύνης Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-paideiashop.gr δεν ευθύνονται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 6. «Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-paideiashop.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-paideiashop.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-paideiashop.gr δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προιόντων που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη,ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προιόντων, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και επιστροφής των προιόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για την αγορά τους.

Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προιόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-paideiashop.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις,δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιοδήποτε  τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει μέσω του www.e-paideiashop.gr, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην ιστοσελίδα www.e-paideiashop.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μας μαζί σας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

6.Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

 – ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Η παραγγελία μπορεί να δοθεί :

 • Ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα.
 • Με email στο info@e-paideiashop.gr.
 • Με Fax στο 2106890870.

 – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :

Οι παραδόσεις γίνονται τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα- Παρασκευή. Τα προιόντα μεταφέρονται με ευθύνη του πελάτη.

 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ COURRIER

Τα προιόντα μας αποστέλλονται εντός Ελλάδος με την εταιρία courrier Γενική Ταχυδρομική και με την ανάλογη χρέωση.Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάση της παραγγελίας του πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνεται το ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ο πελάτης.

 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜA

Μπορεί να γίνει και παραλαβή από το κατάστημα μας Ηρακλείτου 61, στο Πάτημα Χαλανδρίου,χωρίς καμία επιβάρυνση και εφόσον προηγηθεί επικοινωνία και ενημέρωση ότι η παραγγελία  είναι έτοιμη. Ο πελάτης θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης.Εφόσον δεν γίνει η παραλαβή εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, το e-paideiashop.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

 – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

 • Για την περιοχή των Αθηνών η παράδοση γίνεται εντός 48 ωρών.
 • Για την επαρχία, ανάλογα με την περιοχή, 2 ως 4 εργάσιμες ημέρες.
 • Τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση λόγω φόρτου εργασίας.

 – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :

   Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ (πλέον ΦΠΑ):

 • Η χρέωση για αποστολή δέματος στην περιοχή Αθηνών μέχρι 2 κιλά είναι 2.30 ευρώ και 1,00 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό.
 • Η χρέωση για αποστολή δέματος στην επαρχία μέχρι 2 κιλά είναι 3.90 ευρώ και 1,20 για κάθε επιπλέον κιλό.

    Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ (πλέον ΦΠΑ):

 • Η χρέωση για αποστολή δέματος μέχρι 2 κιλά είναι 4,50 ευρώ και 1,20 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό.
 • Η τιμή ισχύει για όλους τους προορισμούς και περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, αντικαταβολής, και παράδοση στην έδρα σας.

    Γ. ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

 • Η αποστολή για παραγγελία άνω των 90,00 ευρώ,(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), γίνεται χωρίς χρέωση εξόδων αποστολής.

Το e-paideiashop.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω σε κάθε περίπτωση αποστολής για οποιοδήποτε λόγο.

– ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

 • Με αντικαταβολή κατά την παράδοση των προϊόντων από το courrier.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μας στέλνετε το αποδεικτικό της πληρωμής είτε με Fax 2106890870 ή με email(info@e-paideiashop.gr).
 • Με την παραλαβή του θα ξεκινήσει η αποστολή της παραγγελίας σας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:

 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 6035-010181-585
 • IBAN:GR32 0171 0350 0060 3501 0181 585
 • EUROBANK : 0026-0268-45-0101036486
 • IBAN: GR5702602680000450101036486
 • ΕΤΕ : 151/631786-33
 • IBAN:GR6701101510000015163178633

7.Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%). Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές, τα προϊόντα επιβαρύνονται με τον ανάλογο ΦΠΑ. Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία, σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2106890870 ή με αποστολή e-mail στο info@e-paideiashop.gr.

8.Πολιτική επιστροφών

α) Επιστροφές προϊόντων Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννοήσεως.Τα προιόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση ανοιγμένης συσκευασίας δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή και το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν που επιστρέφεται να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα 14 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή από εμάς των προϊόντων. Για την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να μας δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα.

β) Ακύρωση παραγγελίας Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • -Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας.
 • -Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε στο 2106890870 και να ακυρώσετε παραγγελία σας.
 • -Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2106890870 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας.
 • -Σε περίπτωση που παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε στο 2106890870 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας για να την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών.

γ) Δικαίωμα υπαναχώρησης Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει  τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους.

Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση,στην πλήρη αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα.Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από το e-paideiashop.gr και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στα επιστρεφόμενα χρήματα δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της, είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση E-PAIDEIASHOP.GR, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 61, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15238, είτε στο φαξ 2106890870, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@.e-paideiashop.gr.

Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο κατάστημα ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2106890870, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@e-paideiashop.gr). Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από τo χρόνο που το ηλεκτρονικό κατάστημα έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

9.Cookies

Αυτό το Site χρησιμοποιεί «cookies». Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site. Για να μπορούμε να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών του site μας και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις του επισκέπτη κατά τη περιήγηση του στο site μας.